School

Onze moderne school ligt in het centrum van Weert en samen met onze partners Kinderopvang Humankind en PSW junior zijn wij een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Waar staan wij voor?

Basisschool Aan de Bron is voor iedereen een bron van leren en ontwikkelen. 
De school legt een brede basis voor de toekomst. Leerlingen nemen hun kennis en ervaringen hun hele leven mee. Ze kunnen kritische vragen stellen, zodat zij de wereld om hen heen beter leren begrijpen. Leren hun eigen keuzes maken en samen met leerlingen, ouders en leerkrachten geven zij vorm aan hun  ontwikkeling.

Waar gaan we voor?
Het bereiken van ieder kind staat centraal.  Onze kernwaarden zijn:
  • authenticiteit:  wij vinden onze eigen weg en leven daarnaar
  • samen:  wij leren van en met elkaar
  • betrokkenheid:  wij hebben oprechte belangstelling voor elkaar en de wereld om ons heen
  • ontwikkeling:  wij moeten de kans krijgen om te ontdekken wie we zijn, wat wij willen en hoe wij leren
  • eigenaarschap:  wij zijn ons bewust van ons leerproces

Lerende organisatie
Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn betrokken bij de school. Het team heeft passie voor onderwijs, is deskundig en ontwikkelt zich voortdurend. De inhoud en vorm van ons onderwijs, met de daarbij horende eisen en resultaten, sluiten aan bij de ontwikkeling van iedere leerling. Daarbij zijn wij voortdurend op zoek naar methodes en methodieken die het beste aansluiten bij de (veranderende) leerbehoeftes van onze leerlingen. 

Naast cognitieve vaardigheden investeren wij ook in samenwerking, communicatie, kritisch denken en creativiteit. De leerling voelt zich verantwoordelijk voor zijn/haar eigen leer- en ontwikkelingsproces en is hier eigenaar van. Daarom werken wij bij wereldoriëntatie met kernconcepten, een thematische aanpak, waarbij verklaringsmodellen worden gebruikt om verschijnselen in de samenleving/natuur te verklaren.
 
Samenwerken en reflecteren
Samenwerken en samen leren zijn hierbij absolute voorwaarden. Onze leerlingen herkennen problemen, communiceren deze en zoeken, samen met leerlingen en leerkracht naar oplossingen.  Ze reflecteren op eigen handelen, kunnen en durven door de bril van een ander te kijken. Onze leerlingen hebben inzicht en respect voor elkaar en voor andere culturen.

Onze leerlingenpopulatie is divers, de populatie is een afspiegeling van de werkelijkheid.

Concept van onze school
Onze school werkt volgens het concept van twee leerkrachten samenwerkend in één lokaal met een grotere groep leerlingen. Dit past bij onze visie over samenwerken, verantwoordelijkheid delen, openstaan voor elkaar en gebruik maken van elkaars talenten. Door deze visie is het werken in kleine groepjes met maar één niveau mogelijk, dus meer aandacht voor kinderen. Voor de leerlingen betekent dit dat er een passend aanbod gegeven wordt en er meer tijd is voor individuele aandacht. 

Schoolgids
Via onderstaande link kunt u onze schoolgids openen. Hierin vindt u praktische informatie over het Kindcentrum Aan de Bron, personeel en organisatie, ouders/verzorgers en school, MeerderWeert enz.
Schoolgids 2023-2024

Schoolkalender
In onze schoolkalender staan alle belangrijke data, activiteiten en informatie over o.a. voor- en tussenschoolse opvang, schooltijden, medezeggenschapsraad, oudervereniging, schakelklas, verlofregeling enz. De schoolkalender kunt u openen met onderstaande link:
Schoolkalender 2023-2024

Schooltijden
Wij werken vanaf schooljaar 2022-2023 met een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen samen overblijven op school. De kinderen zijn op woensdagmiddag én vrijdagmiddag vrij. De lestijd in de onder- en bovenbouw wordt gelijk getrokken tot minimaal 940 lesuren per jaar. 
 
dagen     ochtend middag
maandag 8.30 - 12.30 uur 13.00 - 14.45 uur
dinsdag     8.30 - 12.30 uur     13.00 - 14.45 uur
woensdag 8.30 - 12.30 uur -
donderdag 8.30 - 12.30 uur         13.00 - 14.45 uur
vrijdag     8.30 - 12.30 uur -
De lunch wordt in de eigen klas genuttigd onder begeleiding van de eigen leerkracht. Daarna gaan de leerlingen buiten spelen onder begeleiding van overblijfouders en/of een combinatiefunctionaris. De pauze duurt een halfuur.

Meerderweert
Basisschool Aan de Bron is onderdeel van stichting Meerderweert. Meer informatie over Meerderweert vindt u op www.meerderweert.nl.

 
Wilt u meer informatie aanvragen?
Neem contact op via bijgaande link!