Onderwijs


Ons onderwijs is afgestemd op onze visie en onze leerlingen. De inhoud en de vorm van ons onderwijs, met de daarbij behorende eisen en resultaten, sluiten aan bij de ontwikkeling van iedere leerling. Daarbij zijn wij steeds op zoek naar methodieken die het beste aansluiten bij de (veranderende) leerbehoeftes van onze leerlingen.
 
Cognitieve vakken
De school werkt handelingsgericht. Dat wil zeggen dat we werken volgens de PDCA-cyclus. De kwaliteit van het onderwijs wordt continu gemonitord en eventueel bijgesteld aan de hand van deze cyclus, maar ook door klassenobservaties, intervisies van leerkrachten en gesprekken met ouders en leerlingen. Dit alles geeft input voor schoolverbeterplannen. Zo houden wij ons onderwijsaanbod kwalitatief up-to-date en aangepast aan de behoeften van onze leerlingen.

In de klas werken de leerkrachten handelingsgericht. Vanuit een analyse van resultaten en onderwijsbehoeften wordt de instructie, verwerking en begeleiding afgestemd op de leerling. Leerkrachten krijgen hier ondersteuning bij vanuit de intern begeleiders door middel van leerling- en groepsbesprekingen. Onderwijsbehoeften, instructiegroepen en aanbod worden vastgelegd in onze registratiesystemen.
De leerkrachten werken volgens het IGDI-model; Interactief Gedifferentieerd Directe Instructie model.  Het didactisch handelen van leerkracht wordt gemeten met behulp van klassenbezoeken en kijkwijzers.


De wereld verkennen 
Naast de basisvaardigheden voor taal en rekenen willen wij dat de leerlingen de wereld verkennen, door vooral zelf deze wereld te laten onderzoeken en ontdekken, zich verbazen en verwonderen, zowel praktisch als theoretisch bezig zijn met thema's.
Wij willen dat de leerlingen op onze school de wereld leren begrijpen. De thema's die we aanbieden staan dus niet los van elkaar. De leerkrachten leggen de verbindingen en de leerlingen leren dit zelf ook te doen. Er wordt rekening gehouden met verschillende talenten en manieren van leren van kinderen. In de planning en het bedenken van de activiteiten wordt hier rekening mee gehouden. Een belangrijk onderdeel is het stellen van eigen leervragen. Als we de leerlingen nieuwsgierig maken en een rijke leeromgeving inrichten, komen de eigen vragen vanzelf boven. We stimuleren de leerlingen om op zoek te gaan naar antwoorden en leren hun hoe ze dit kunnen aanpakken. 
We werken samen met partners zoals: Rick,  Spark Tech lab, bibliotheek, Natuur- en Milieucentrum, musea in en rondom Weert. Daarnaast willen we ook contact hebben met onze 'buren', zoals PSW, Zorgcentrum Hornerhoof. En natuurlijk zetten wij ook de expertise van ouders in.

Vreedzaam   
Als leerlingen met plezier naar school gaan, ontwikkelen zij zich beter en gaat het leren meer vanzelf. Zij moeten zich op school veilig, geaccepteerd en op hun gemak voelen. Dit geldt niet alleen binnen de muren van de klas, maar ook in de rest van het schoolgebouw en op het schoolplein.
Vanuit onze visie is er ook ruimte voor sociale ontwikkeling. Leerlingen hebben vaardigheden nodig om samen de school tot een plezierige plek te maken. Ook de samenleving is gebaat bij burgers die zich verantwoordelijk opstellen. Die vaardig zijn. En die vreedzaam omgaan met verschillen en conflicten.
Wij werken met 'Vreedzaam', een effectief en compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

Schoolresultaten
Wilt u meer weten over de resultaten van onze school, dan verwijzen wij u graag naar Scholen op de kaart.  Hier vindt u actuele cijfermatige informatie over onze school één systeem. 
Scholen op de kaart

School Ondersteuningsplan
In het kader van Passend onderwijs hebben wij onze school in kaart gebracht, welke ondersteuning en begeleiding kunnen wij bieden. Het gaat hierbij om ondersteuning aan alle leerlingen. Dit kun u nalezen in het School Specifiek Ondersteuningsplan (SOP) 


 
Wilt u meer informatie aanvragen?
Neem contact op via bijgaande link!