Onderwijs


Ons onderwijs is afgestemd op onze visie en onze leerlingen. De inhoud en de vorm van ons onderwijs, met de daarbij behorende eisen en resultaten, sluiten aan bij de ontwikkeling van iedere leerling. Daarbij zijn wij steeds op zoek naar methodieken die het beste aansluiten bij de (veranderende) leerbehoeftes van onze leerlingen.
 
Cognitieve vakken
De school werkt handelingsgericht. Dat wil zeggen dat we werken volgens de PDCA-cyclus. De kwaliteit van het onderwijs wordt continu gemonitord en eventueel bijgesteld aan de hand van deze cyclus, maar ook door klassenobservaties, intervisies van leerkrachten en gesprekken met ouders en leerlingen. Dit alles geeft input voor schoolverbeterplannen. Zo houden wij ons onderwijsaanbod kwalitatief up-to-date en aangepast aan de behoeften van onze leerlingen.

In de klas werken de leerkrachten handelingsgericht. Vanuit een analyse van resultaten en onderwijsbehoeften wordt de instructie, verwerking en begeleiding afgestemd op de leerling. Leerkrachten krijgen hier ondersteuning bij vanuit de intern begeleiders door middel van leerling- en groepsbesprekingen. Onderwijsbehoeften, instructiegroepen en aanbod worden vastgelegd in onze registratiesystemen.
De leerkrachten werken volgens het IGDI-model; Interactief Gedifferentieerd Directe Instructie model.  Het didactisch handelen van leerkracht wordt gemeten met behulp van klassenbezoeken en kijkwijzers.


Kernconcepten 
Naast de basisvaardigheden voor taal en rekenen werken wij met kernconcepten. Dit is een aanpak voor wereldoriëntatie, techniek en kunst en cultuur, die veel ruimte laat voor leerkrachten en leerlingen, waarbij doelgericht gewerkt wordt aan het krijgen van inzichten. Bij het werken met kernconcepten worden communicatieve en creatieve vakken geïntegreerd toegepast. Afhankelijk van het doel kan er vak- en groepsoverstijgend gewerkt worden.

Leerlingen kunnen kiezen uit verschillende opdrachten. De leerkracht biedt keuzes aan zodat leerlingen hun eigen interesses kunnen realiseren. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van meervoudige intelligenties.

Sociaal sterke groep   
Als leerlingen met plezier naar school gaan, ontwikkelen zij zich beter en gaat het leren meer vanzelf. Zij moeten zich op school veilig, geaccepteerd en op hun gemak voelen. Dit geldt niet alleen binnen de muren van de klas, maar ook in de rest van het schoolgebouw en op het schoolplein.
Vanuit onze visie is er ook ruimte voor sociale ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zich ook zelf verantwoordelijk voelen voor deze omgeving, daarom werken wij met de werkwijze 'sociaal sterke groep'. 

Schoolresultaten
Wilt u meer weten over de resultaten van onze school, dan verwijzen wij u graag naar Scholen op de kaart.  Hier vindt u actuele cijfermatige informatie over onze school één systeem. 
Scholen op de kaart

School Ondersteuningsplan
In het kader van Passend onderwijs hebben wij onze school in kaart gebracht, welke ondersteuning en begeleiding kunnen wij bieden. Het gaat hierbij om ondersteuning aan alle leerlingen. Dit kun u nalezen in het School Specifiek Ondersteuningsplan (SOP) 


 
Wilt u meer informatie aanvragen?
Neem contact op via bijgaande link!