Activiteiten

Alle informatie over onze activiteiten
Er zijn binnen onze school diverse activiteiten. Naast Plusklas, Taalklas en Syntheseklas worden er veel activiteiten tijdens en na school georganiseerd. Een greep uit ons aanbod:
 • VVE (voor- en vroegschoolse educatie) - onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind. Wij werken hierbij samen met de kinderopvangorganisatie Humankind in onze school. 
 
 • Schakelklas - dit arrangement wordt aangeboden aan leerlingen van groep 1-2, die nog extra ondersteuning nodig hebben voor de Nederlandse taal.  De intensiteit van het aanbod wordt afgestemd op de ondersteuningsbehoeften van de leerling.
 
 • Sociaal Sterke Groep - met deze methode wordt er structureel gewerkt aan een goed pedagogisch en sociaal klimaat in onze school. Wij doen dit door middel van sociokringen in de klas, bijhouden van een OK-thermometer en het voeren van conflictgesprekken.
 
 • Burgerschap -  onder burgerschap verstaan we de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij en die helpen vormgeven. Dit moet leiden tot leerlingen met kennis, vaardigheden en houding, die ze nodig hebben om nu en later actief te kunnen meedoen in onze samenleving.  Wij doen dit door noodzakelijke en actuele onderwerpen onderdeel te laten zijn bij "de wereld verkennen" en bij "Sociaal Sterke groep".
 
 • Continurooster - sinds dit schooljaar werken wij met een continurooster. Tijdens de middagpauze wordt samengewerkt met vrijwilligers (overblijfouders) en PuntWelzijn (beweegcoaches). Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 
 • Huiswerkklas - voor leerlingen bestaat de mogelijkheid om op maandag en/of donderdag deel te nemen aan de (gratis) huiswerkklas. Tijdens dit uurtje kunnen de leerlingen onder begeleiding hun huiswerk maken. Als er vragen zijn is er altijd iemand beschikbaar om te helpen. 
         
 • Ouderinspraak en ouderbetrokkenheid -  De inspraak en betrokkenheid van ouders staat bij ons hoog in het vandaal.  Formeel overleg is geregeld via de Medezeggenschapsraad (MR). Met de Oudervereniging is er actief overleg over activiteiten en afspraken binnen school. Daarnaast is er altijd overleg met ouders en leerkrachten via het LOL-gesprek (leerling-ouders-leerkracht).
 
 • Leerlingenraad - Ook de leerlingen beslissen mee bij ons. Vanaf groep 6 worden er verkiezingen gehouden om deel te nemen aan de leerlingenraad. Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 worden bij zaken betrokken, die voor leerlingen van belang zijn. U kunt hierbij denken aan verkeersveiligheid, goede-doelen-acties, traktaties, schooltijden etc.
 
 • Naschoolse arrangementen - Regelmatig hebben wij naschoolse arrangementen. Dit doen wij  in samenwerking met de kinderopvang en BSO Humankind. U kunt hierbij denken aan sport- en creatieve activiteiten. Voor een aantal activiteiten wordt een kleine vergoeding gevraagd.  
 
 • Voorschoolse opvang*- Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Humankind, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
 
 • Naschoolse opvang* - Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Humankind BSO Waterval, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

* Humankind en basisschool Aan de Bron hebben een nauwe samenwerking waarbij regelmatig overleg plaatsvindt. De contactpersoon van Humankind locatie Waterval is Naline Snelleman. Humankind Waterval 
Wilt u meer informatie aanvragen?
Neem contact op via bijgaande link!